Producenci

Dostawcy

Wstęp

Sklep internetowy amcogsm.pl prowadzony jest przez: Intelekom Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie (00-697), Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. (22) 630 58 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601012, NIP 7010546566, REGON:363685442.

Słownik

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie (00-697), LIM Center Aleje Jerozolimskie 65/79, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Amco e-shop Salon Firmowy – detaliczny, stacjonarny sklep prowadzony przez Intelekom Sp. z o.o. Sp.k..

Sklep Internetowy amco e-shop – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.amcogsm.pl

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego amcogsm, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego amcogsm, w którym widoczne są dla Klienta produkty prezentowane do zakupu, ustalenie i modyfikację informacji dotyczących zamówienia, w tym ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, formy płatności i sposób dostawy. Koszyk umożliwia również wpisanie kodu rabatowego.

Strona produktowa – strona Sklepu internetowego amcogsm, na której zamieszczone są informacje związane z produktami.

Podmiot realizujący płatności – podmiot współpracujący ze Spółką w ramach pośrednictwa realizacji płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego.

Centrum Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 22 630 58 40 lub adresem e-mail pomoc@amco.sklep.pl

§1 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego amcogsm.pl, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasad dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego amcogsm.pl, przeglądania jego treści, prezentowanych produktów oraz zamawiania produktów niezbędne są:
  • komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową
  • aktywne konto poczty e-mail.
 • Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego amcogsm.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego amcogsm.pl spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 • Do przeglądania treści i asortymentu Sklepu Internetowego amcogsm.pl nie jest wymagana rejestracja przez Klienta, a korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 • Składanie zamówień na prezentowane w Sklepie Internetowym amcogsm.pl produkty nie wymaga rejestracji.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego prowadzonego przez PayU.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego amcogsm.pl

 1. Zauważone nieprawidłowości działania Sklepu Internetowego amcogsm.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.
 2. Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.

§3 Informacje produktowe

 • Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego amcogsm.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 • Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta i są zależne sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.
 • Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Firma zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie maja wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.
 • Promocje w Sklepie Internetowym amcogsm.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.

§4 Realizacja zamówienia

 • Zamówienia mogą być składane przez Klienta na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego amcogsm.pl przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 • Firma realizuje zamówienia z dostawą na terenie Polski wyłącznie.
 • Celem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym amcogsm.pl należy:
  • Wybrać produkt przyciskiem „wybierz” celem pokazania informacji szczegółowych o produkcie, następnie użyć przycisku „dodaj do koszyka”,
  • Wybrać sposób dostarczenia produktu lub jego odbioru własnego,
  • Klient ma możliwość wpisania Kodu rabatowego jeśli został mu on udostępniony, np. z reklamy sklepu, newslettera, bądź innych źródeł w których Spółka prowadzi działania promocyjne,
  • Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, dane do faktury, jeśli jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, numer telefonu do kontaktu z kurierem, adres e-mail,
  • Klient ma możliwość wpisania własnych uwag dotyczących realizacji zamówienia w polu „Uwagi”. Wpisane w tym polu informacje zostaną dostarczone do Centrum Obsługi Klienta wraz z zamówieniem,
  • Kliknąć przycisk „Zakończ” w oknie podsumowującym zamówienie.
 • Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: gotówką przy odbiorze, przelewem bankowym lub przy pomocy systemu płatności elektronicznych realizowanych przez PayU przed dostawą.
 • W przypadku wyboru płatności z góry – opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych sposobów płatności. Zamówiony produkt może zostać dostarczony Klientowi stosownie do jego wyboru:
  • Kurierem na adres wymieniony przez Klienta w zamówieniu,
  • Do wskazanego przez Klienta w zamówieniu sklepu stacjonarnego Amco Salon Firmowy, przy czym odbioru zamówionego produktu Klient dokonuje samodzielnie w sklepie,
 • Firma nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilościowego danego produktu objętego jednym zamówieniem.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Intelekom Sp. z o.o. Sp.k. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 • Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów.
 • Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie podjął przesyłki dostarczonej przesyłka kurierską.
 • W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Firma może zaoferować Klientowi co następuje:
  • Całkowite anulowanie zamówienia, przy czym przy tym wyborze przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku zrealizowania zamówienia,
  • Zrealizowanie części zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa, przy czym przy tym wyborze przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia,
  • Podział zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie, przy czym przy tym wyborze przez Klienta wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tego wynikających ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego zamówienia Klienta.
  • W przypadku nieskorzystania przez Klienta z żadnej z zaoferowanych sposobów realizacji zamówienia w pkt 10 niniejszego paragrafu, Spółka dostarczy Klientowi te produkty, które mogą zostać zrealizowane w terminie, a pozostała część zamówienia zostanie anulowana. Klient zostanie poinformowany na adres e-mail określony w zamówieniu Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została ona zrealizowana zgodnie z zasadami opisanymi w §10 regulaminu.
  • W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki w sytuacji opisanej w pkt 10 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Spółka może anulować zamówienie w całości.
  • W przypadku anulowania zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotów należności zostały określone w §11 regulaminu.
  • W przypadku, gdy Klient poda niepełne lub błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§5 Formy płatności

 • Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  • Podczas odbioru zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym Amco e-chop– gotówką, kartą płatniczą w jednym z akceptowanych przez Spółkę w danym momencie systemów płatniczych,
  • Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z akceptowanych przez Spółkę w danym momencie systemów płatniczych.
 • Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenie właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności.
 • Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie z góry korzystając z opcji przelewu bankowego lub karty kredytowej.
 • Klient nie ma możliwości zapłaty z góry za część zamówienia, a za pozostałą część zamówienia przy odbiorze.
 • Klient ma możliwość skorzystania z ważnego kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego amcogsm.pl lub innego współpracującego ze Spółką podmiotu. Kody rabatowe posiadają okres ważności podczas którego można z nich skorzystać. Po upływie daty ważności kod przestaje być aktywny i nie ma możliwości skorzystania z niego.
 • Kod rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 • Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym, ani żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin konkretnej promocji przewiduje inaczej.

§6 Termin realizacji zamówienia

 • Termin realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych
 • Firma dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków o ile nie ustalono inaczej z Klientem zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia i jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w koszyku.
 • Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski pocztą polską, firmą kurierską, punktu InPost lub bezpośrednio do sklepu Amco e-shop Salon Firmowy.
 • Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:
  • odbiór własny przez Klienta w sklepie Amco e-shop Salon Firmowy – nieodpłatnie,
  • przesyłka kurierska (UPS) – 15zł brutto dla zamówień o łącznej wartości poniżej 300 zł brutto
  • paczkomat - 10 zł brutto
 • Spółka nie realizuje dostaw kurierem z dostawą na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w szczególności podania przez Klienta nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy.

§7 Reklamacje

 • Klient kupujący produkt do celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty wydania Klientowi towaru, pod warunkiem, że w terminie 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z umową Klient powiadomi Spółkę o tym fakcie.
 • Firma ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
 • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Firmę jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu wystawionym przez Firmę oraz szczegółowym opisem reklamacji. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać tutaj: (hipełącze)
 • Jeżeli produkt był dostarczony Klientowi za pośrednictwem kuriera, reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres Magazynu.
 • Jeżeli produkt był dostarczony do osobistego odbioru w sklepie Amco Salon Firmowy, reklamacje należy składać w tym samym sklepie, gdzie odebrano zamówiony produkt.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub/i przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane przez Firmę pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 • W przypadku pozytywnej dla Klienta decyzji o uznaniu reklamacji Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub gdy nie będzie to możliwe zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

§8 Gwarancja

 • Produkty oferowane w Sklepie Internetowym amcogsm.pl są fabrycznie nowe.
 • Oferowane przez Firmę produkty posiadają standardową gwarancję producenta lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres gwarancyjny dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym amcogsm.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu (dotyczy konsumenta, nie dotyczy przedsiębiorcy)
 • Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 7 regulaminu.

§9 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 • Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu kiedy produkty nie zostały przygotowane do wysyłki, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta.
 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.
 • Firma może odmówić przyjęcia zwrotu produktu, którego stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu.
 • Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Klient jest zobowiązany do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Spółka zwróci Klientowi zapłaconą przez Klienta należność w ciągu 14 dni kalendarzowych. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.doc.
 • Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

§10 Zwrot należności

 • Zwrot należności Klientowi może być dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:
  • Anulowania zamówienia,
  • Zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy,
  • Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 • Firma dokona zwrotu należności Klientowi:
  • Na rachunek bankowy Klienta powiązany z karta kredytową lub kartą płatniczą jeśli należność za zamówienie było opłacone z góry przelewem lub kartą kredytową lub przy odbiorze u kuriera,
  • Jeśli należność za zamówienie było opłacone przy odbiorze zamówionego Produktu zwrot należności nastąpi w sklepie Amco Salon Firmowy gdzie produkt został odebrany.

§11 Promocje i wyprzedaże

 • Na stronach Sklepu Internetowego amcogsm.pl mogą zostać podane informacje o promocjach produktowych obniżających cenę produktu określoną każdorazowo na stronie produktu.
 • Na stronach Sklepu Internetowego amcogsm.pl mogą zostać podane informacje o wyprzedażach produktów, gdzie ilość produktów jest ściśle zależna od dostępnej ilości w Magazynie.
 • Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia, wówczas obniżenie ceny nie będzie widoczne na stronie produktu, lecz przy finalizowaniu zamówienia w koszyku.
 • Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w Sklepie Internetowym amcogsm.pl
 • W przypadku, gdy Klient zamówił zestaw promocyjny , rezygnacja z jego zamówienia, o której mowa w § 10 może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego.

§12 Zużyty sprzęt elektroniczny

 • Firma informuje, ze zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt tego typu. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Stosownie do niniejszych uregulowań prawnych przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym amcogsm.pl:
  • Klient ma możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, w sklepie stacjonarnym Amco Salon Firmowy jeśli zdecydował się przy składaniu zamówienia na odbiór w sklepie lub dostarczając go na własny koszt na adres Magazynu.
  • Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd gminy, na strona internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w konkretnej gminie sposób.

§13 Newsletter

 • Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zaznaczając stosowne pole opcji na stronie internetowej.
 • W przypadku wyrażenia zgody Klient będzie otrzymywać na podany adres e-mail newsletter Sklepu Internetowego amcogsm.pl informacje wysyłane przez Firmę informacje handlowe w imieniu swoim i na zlecenie osób trzecich.
 • Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie samodzielnie klikając opcję „wypisz z newslettera” w stopce otrzymanego newslettera lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pomoc@amco.sklep.pl

§14 Postanowienia końcowe

 • Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego amcogsm.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu funkcjonalności wszystkich produktów, jednakże zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 • Wszystkie używane na stronie Sklepu Internetowego amcogsm.pl nazwy produktów zostały zamieszczone w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne bądź możliwe ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych, mogące wystąpić w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie tele-informatycznym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Klienta, a które uniemożliwiają Klientowi poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego amcogsm.pl.
 • Firmą nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego amcogsm.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi zwyczajami w tym zakresie.
 • Firma zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym amcogsm.pl, a w szczególności konieczności konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku jeśli nie naruszy to praw Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego oraz Firma będą w pierwszej kolejności załatwiane na drodze polubownej, a gdy to nie będzie możliwe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 • Firma zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z powodów prawnych, organizacyjnych bądź przyczyn technicznych. Zmiana regulaminu następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego amcogsm.pl. Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie zmian w regulaminie są realizowane zgodnie z zapisami dotychczasowych postanowień regulaminu.

§15 Polityka prywatności

Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administratorem danych jest:

Intelekom Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie (00-682), Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. (22) 630 58 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601012, NIP 7010546566, REGON:363685442. 

Cel przetwarzania

 • Intelekom Sp. z o.o. Sp.k przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.amcogsm.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 

Rodzaj danych

Intelekom Sp. z o.o. Sp.k przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu

- adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.
 6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowypodając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: pomoc@amco.sklep.pl
 2. Telefonicznie: 509992646
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. listownie na adres: Amcoshop Aleje Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa.

 

Powierzenie przetwarzania danych

Intelekom Sp. z o.o. Sp.k może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Intelekom Sp. z o.o. Sp.k, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Intelekom Sp. z o.o. Sp.k (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@amco.sklep.pl .

 
Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.